Bewonersvereniging Grienden en Meenten
Bouwen voor de wijk

Bouwen voor de wijk

Vanuit het rijk is aangegeven dat er binnen afzienbare tijd er in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen moeten worden gerealiseerd.

Gemeente Almere 2020 – 2030:
Dit vertaalt zich voor Almere tot 2030 in 24.500 nieuwe woonvoorzieningen in verschillende categorieën huur- & koopwoningen voor zowel binnen als buiten de diverse wijken.
(woonvisie Gemeente Almere – Almere Haven)

Almere Haven (2.850):
Voor Almere Haven betekent dit een planning van ca. 2.850 huur- en koopwoningen:
– vrije sector tot en met sociale huur
– starters-, doorstroom-, senioren- en woonzorgwoningen
– verdichte nieuwbouw (binnen de bestaande wijken)
– aangrenzende nieuwbouw

Betrokken uitvoerende partijen (algemeen)
– Gemeente Almere
– Woonstichtingen/coöperaties
– Zorggroep Almere

Betrokken partijen in onze wijken
Gemeente AlmereWoningstichting GoedeStedeZorggroep AlmereWoonzorg Flevoland

Een unieke situatie
In oktober 2019 heeft IS Maatwerk, in opdracht van gemeente Almere en Woningstichting GoedeStede, een ontwikkelfestival Grienden/Meenten georganiseerd.

Dit, met als doel om:
– de bewoners actief te betrekken bij de toekomstig op handen zijnde ontwikkelingen
– behoefte en wensen vanuit de wijk te inventariseren.
Deze input, uit onze wijken, is door IS Maatwerk in kaart gebracht en een week na het festival in Buurtcentrum Meenten en Grienden met de bewoners geëvalueerd.

Naar aanleiding hiervan zijn door Gemeente Almere en GoedeStede een aantal buurtkoffies georganiseerd die door Bewonersvereniging Grienden en Meenten in Buurtcentrum Meenten & Grienden verzorgt en gefaciliteerd zijn.
Voor deze buurtkoffies zijn alle bewoners via diverse media uitgenodigd geweest: Wijkkrant De Havenaar, flyers huis-aan-huis, Facebook, website en e-mailnieuwbrief Bewonersvereniging, persoonlijke uitnodiging leden Bewonersvereniging en door posters bij Jumbo en Karel’s Corner.

Commissies en werkgroepen
Op initiatief van de Bewonersvereniging zijn er, tijdens deze buurtkoffies, twee commissies en een werkgroep gevormd. Deze zijn tot stand gekomen door aanmelding van wijkbewoners:
1. Commissie Grienden II (groot onderhoud en de renovatieactiviteiten van GoedeStede)
2. Commissie Kadegriend (Woonzorgproject Fraxus)
3. Werkgroep Ontwikkeling Grienden en Meenten

Doelstelling
De doelstelling van de twee laatstgenoemde werkgroepen zijn om de ideeën, intenties, en plannen van Gemeente Almere, GoedeStede en Zorggroep Almere te monitoren en te toetsen aan de hand van de input (belangen en wensen) van de wijkbewoners zoals deze tijdens het Ontwikkelfestival en de Buurtkoffies zijn geopperd en zo mogelijk te waarborgen.

Hierbij zijn de volgende kernpunten als leidraad van toepassing:
A:1 Bouwen voor de buurt;
A:2
Kijken hoe eventueel ‘van groot naar beter-wonen’ kan worden gerealiseerd;
A:3 De ‘ouderenzorg’ en betekenisvol oud worden in onze wijk;
A:4 Woonmogelijkheden creëren voor onze kinderen (‘starterswoningen’)

B. Onlosmakelijk hieraan verbonden is het de taak van én de opdracht aan de werkgroep, ter voorbereiding van de ontwikkelingen (oriëntatie en onderzoek naar technische mogelijkheden), te kijken naar én het beoordelen van:
B:1 Welk doel dient een specifieke inzet van ontwikkeling op een specifieke locatie;
B:2 Welke sociale en maatschappelijke impact heeft (B:1);
B:3 Welke (mogelijke) invloed en gevolgen (B:1) heeft op o.a. de (woon/leef) omgeving
en de plaatselijke verkeerssituatie;
B:4 Hoe verhoudt (B:1) zich ten aanzien van het algemene belang
B:5 Hoe verhoudt (B:1) zich in de relatie tussen algemene (wijk) belangen versus

Deze zijn, in navolging van het ontwikkelfestival en tijdens de Buurtkoffies, als opdracht vanuit onze wijken tot stand gekomen.

Daarnaast zijn de volgende processen van toepassing

Proces I:
(voorbereidend; Gemeente Almere, GoedeStede, Zorggroep Almere en de werkgroep)
Evaluaties (A & B), oriëntatie en onderzoek naar diverse mogelijkheden en toepasbaarheid ervan in relatie tot de 4 kernpunten.

Proces II:
(vormgevend; Gemeente Almere, GoedeStede, Zorggroep Almere en de werkgroep)
Delen van voortschrijdende inzichten, het gezamenlijk zoeken naar verdere invulling en vormgeving van mogelijke projecten (input, wensen en belangen vanuit de wijken en direct betrokkenen) op basis van de 4 kernpunten en (B.)

Proces III:
(uitvoerend; Gemeente Almere, GoedeStede en Zorggroep Almere)
Nadere invulling, vormgeving enbesluitnemingen

Bron: Woonvisie Almere 2020 - 2030
Bron: Woonvisie Almere 2020 – 2030

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.