Bewonersvereniging Grienden en Meenten

Notulen Buurtkoffie 2 maart

Eerder kon u al de eerst indrukken lezen van de Buurtkoffie van 2 maart. Van Goede Stede ontvingen we de notulen, waarbij u hier een uitgebreide weergave aantreft.


VERSLAG 5e BUURTKOFFIE – 2 MAART 2020
Opkomst circa 50 bewoners
AGENDA

 1. Opening
 2. Toelichting ontwikkelingen gezondheidscentrum
 3. Verslag herontwikkelingen (o.a. gezondheids-
  centrum)
 4. Verslag ontwikkelingen Kadegriend
 5. Informeren van bewoners Opening. Martijn Huffnagel heet de aanwezigen welkom namens bewonersvereniging Grienden-Meenten. Hij licht kort de agenda van de avond toe. Toelichting ontwikkelingen gezondheidscentrum. Debby van Ulden (leidinggevende) en Aga van Sunder (coördinerend doktersassistente) van Gezondheidscentrum Oost stellen zich voor. Zorggroep Almere gaat door met de huisartsenzorg in de wijk (elke werkdag van 7:30-12:00 uur op afspraak). Er zijn geen plannen om te stoppen. Debby en Aga waren verrast door het nieuws dat er verkennende gesprekken zijn gestart over een mogelijke andere locatie.
  Han van Diepen (GoedeStede) is in gesprek met de vastgoedmanager van de Zorggroep aangezien een deel van het pand al geruime tijd leeg staat. Intentie is om de huisartsenzorg in de wijk te houden, eventueel op een nieuw te bouwen locatie. De meeste aanwezigen zijn tevreden over de dienstverlening van het gezondheidscentrum. Er werden enkele praktische en persoonlijke vragen gesteld die de dames konden beantwoorden. Prangende vragen kunnen altijd gesteld worden, bij voorkeur via gc.oost@zorggroep-almere.nl. Verslag herontwikkeling (onder andere gezondheidscentrum). Han van Diepen meldt dat er een werkgroep is opgericht die de mogelijke herontwikkeling van onder andere het gezondheidscentrum bekijkt.
  Tijdens een eerste bijeenkomst is een aantal vraagstukken besproken: Hoe organiseren we zorg/welzijn/wonen in de wijk, met name voor de toenemende groep ouderen, en welke rol kan nieuwbouw hier bij spelen? En zijn er andere doelgroepen waar we rekening mee moeten houden? De werkgroep wil daarover met de buurt in gesprek. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat zeker het groeiend aantal jongeren niet moet worden vergeten. Zij zijn in de buurt opgegroeid en willen liever niet weg. Han licht, in aansluiting op het 1e agendapunt, toe dat het gezondheidscentrum nu niet optimaal wordt gebruikt. De tandarts en het consultatiebureau zijn weg en er staan (veel) ruimtes leeg. Er wordt gevraagd wat de rol van de apotheek bij het gezondheidscentrum is. Dit is een zelfstandige ondernemer en ook de grond/pand is van hem. Hij zal bij evt. ontwikkelingen betrokken worden.
  Er is wat ongerustheid in de zaal over de hoogte van een (rendabel) nieuw gebouw. Han kan daar nog geen harde uitspraken over doen maar hij weet wel dat een pand met lift pas bij zo’n 35 appartementen haalbaar wordt.

De gemeente staat daar neutraal in en toetst de aanvraag aan de wet en de lokale kaders. De gemeente ziet het belang van bewoners, maar is er ook geen voorstander van om panden leeg te laten staan. Als een vergunning wordt aangevraagd kunnen bewoners daar gemotiveerd bezwaar tegen aantekenen.
Er volgt een verhitte discussie waaruit de onvrede van bewoners blijkt. Zij zijn bang dat ze al te laat zijn om bezwaar aan te tekenen en doen een beroep op de gemeente om hen bij te staan. Om hun zaak te bepleiten is ook contact gezocht met de media en de politiek.
Ook komt er een vraag uit de zaal of dit nieuwe project met ouderenwoningen consequenties heeft voor de plannen van GoedeStede/gemeente/bewoners (zie agendapunt 3). Hierover kan nog niets gezegd worden.
Een bewoner pleit voor meer onderzoek naar behoeften van wijkbewoners. Het is nu redelijk duidelijk wat het belang is van de Zorggroep (half leegstaand gebouw), van de gemeente (vernieuwing infrastructuur) en GoedeStede (wil o.a. senioren passend huisvesten en staat voor groot onderhoud). Maar is er voldoende onderzoek gedaan naar belangen/behoeften van bewoners? Bijvoorbeeld behoeften van jongeren? Hoe kan het dat blijkbaar meerdere partijen bezig zijn met het ontwikkelen van plannen voor ouderenwoningen zonder dat ze dit van elkaar weten?
Anke reageert dat de gemeente bezig is met een woonvisie. De procedure is nog niet afgerond maar zodra hier meer over bekend is, zal dit gedeeld worden. Martijn meldt dat een werkgroep aan het brainstormen is over de behoeften van bewoners en hoe de belangen van jongeren in te passen zijn. Mensen die hierover mee willen praten kunnen zich aanmelden via bestuur@grienden-en- meenten.nl.
Verslag ontwikkelingen Kadegriend
Afgelopen week is onrust ontstaan na een informatieavond over de herontwikkeling van enkele panden vlakbij Kadegriend en bij de toegangsweg van de wijk waar nu o.a. een partycentrum zit.
Anke Delfos, gemeente Almere, geeft aan dat een projectontwikkelaar zorgwoningen wil bouwen voor (dementerende) ouderen. Hiervoor moet de oude bebouwing wijken en kunnen er wellicht 2 torens komen die hoger worden dan de toren die er nu staat (5 verdiepingen). Bewoners van de Kadegriend hebben zich georganiseerd omdat ze vrezen dat door de hoogte van het gebouw zonlicht wegvalt waardoor zonnepanelen minder opbrengen en hun huis minder waard wordt.
Aan Anke wordt gevraagd waarom tijdens de vorige buurtkoffie geen opening van zaken is gegeven over deze ontwikkeling. Zij geeft aan toen nog niet op de hoogte te zijn geweest van deze ontwikkelingen. Er is ook nog geen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Een projectontwikkelaar kan los van de gemeente plannen maken. De gemeente zal een aanvraag op zijn merites beoordelen. Er moet bijvoorbeeld rekening zijn gehouden met de omgeving, parkeren, etc.

Mark Schoutsen (GoedeStede) neemt het woord. Opnieuw komt naar voren dat bewoners zich niet optimaal geïnformeerd voelen. Het verslag van de vorige keer en de agenda voor vanavond zijn waarschijnlijk niet duidelijk genoeg gecommuniceerd. Alle informatie/verslagen van vorige buurtkoffies zijn terug te vinden op https://ismaatwerk.nl/wp/project/de-grienden-almere/
Het volgende is afgesproken:

 • Iedereen die zijn e-mailadres heeft opgegeven, krijgt een e-mail met het verslag van deze
  buurtkoffie en de 4e buurtkoffie.
 • Verslagen worden ook gepubliceerd op https://grienden-en-meenten.nl/
 • De volgende buurtkoffie, inclusief agenda, wordt ook op deze website aangekondigd.
 • Er wordt nagedacht over de aanbeveling van vorige keer om ook andere
  communicatiemiddelen in te zetten.
 1. Afsluiting
  Martijn sluit af met de mededeling dat de renovatie van de Oosterdreef start. De verschillende omleidingen worden tijdig aangegeven.
  Als gevolg van tijdgebrek worden deze bespreekpunten doorgeschoven naar de volgende buurtkoffie:
 • Verslag werkgroep groot onderhoud Grienden 2
 • Verslag groenrenovatie de Meenten
  De volgende buurtkoffie wordt gehouden op 6 april. Dan staat ook de energietransitie op de agenda.

Thijs Wartenbergh

Opmerking plaatsen

Onze sponsoren

Volg ons

Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag in contact met onze buurtgenoten.